Procesne orientovaný prístup k zabezpečeniu čistoty kovových produktov

Čisté povrchy dielcov sú nevyhnutné pre množstvo výrobných krokov. Povrchové úpravy ako pokovovanie, farbenie, ako aj spoje (napr. zvary, …)  vyžadujú dostatočnú čistotu, aby sa zaručila požadovaná kvalita, funkčnosť a spoľahlivosť,  prevencia proti korózii a stabilita, ako aj zabezpečenie dobrých vlastností a vzhľadu. Znečistenia, ktoré zvyšujú kvalitu, napr.  filmové zvyšky z pomocných výrobných materiálov, ktoré sú potrebné ako mazivá alebo na ochranu materiálov citlivých voči korózií. Priľnavosť častíc, ktorá je výsledkom obrábacích procesov, môže významne znížiť spoľahlivosť mechanických a elektrických vlastností produktov.

Návrh procesu pre špecifickú aplikáciu

Dostatočná čistota časti produktov závisí od konkrétnych výrobných procesov a produktov. Je definovaná kontamináciou, následným procesom a jeho požiadavkami na čistotu, ako aj požiadavkami špecifickými pre výrobok. Procesy priemyselného čistenia produktov by mali dosiahnuť dostatočnú čistotu. V ideálnom prípade sú procesy a technológie navrhnuté pre konkrétne čistenie. Jednotlivé kroky sú definované vlastnosťami dielu, materiálom, prevedením, ako aj typom a množstvom kontaminácie a požiadavkami týkajúcich sa čistotu produktov. Mokré chemické čistenie sa predovšetkým používa v priemyselnom prostredí.

Faktory ovplyvňujúce čistotu povrchu kovou

Prvým dôležitým krokom je výber chémie a technológií ako aj dizajn jednotlivých krokov: napr striekanie na vodnej báze alebo na  báze rozpúšťadiel, ponáranie/ flotovanie, ultrazvuk, návrh systému (viac-zónový alebo jednokomorový) a úprava média pomocou filtrov alebo odlučovania oleja.  Akonáhle je proces návrhu technológie definovaný, výsledok čistiaceho procesu je možné kontrolovať pomocou parametrov programu (teplota, trvanie, mechanické pôsobenie a cykly) a v prípade vodných procesov použitím referenčných a limitných hodnôt koncentrácie chémie s povrchovo aktívnym účinkom. Podmienky čistenia a oplachovacie médiá sa líšia podľa konkrétneho postupu.

Zvyšujúca sa kontaminácia znižuje efektívnosť čistenia a môže ostávať na povrchu ako reziduálny zvyšok. Jednotlivé komponenty čističa sa spotrebúvajú rôzne. Detergenty sa v čase znehodnocujú čo môže mať negatívny vplyv na procesy povrchovej úpravy, ultrazvukový výkon a výkon filtrácie.

Kontrola kvality pre dostatočnú čistoty

Je absolútne nevyhnutné identifikovať a vziať do úvahy všetky vyššie uvedené faktory v snahe dosiahnuť cieľ procesu zabezpečovania riadenia kvality výsledkom čoho je stabilná požadovaná čistota produktu na výstupe.

 

Prvým krokom je definovať hodnotu / úroveň čistoty potrebnú na konkrétne spracovanie alebo použitie dielu. Taktiež je potrebné zvoliť vhodné meracie techniky s cieľom: detegovať rušivé znečistenie. Na zabezpečenie konzistentného výsledku čistiaceho procesu je potrebného ho monitorovať. Monitorovanie čistoty produktov, médií pomocou špeciálne prispôsobených meracích technológií umožňuje sledovať smerovanie procesu a okamžite zasiahnuť v prípade neoptimálnych parametrov.

 

Kontrola čistiaceho procesu, ktorý je určený na konkrétnu čistiacu úlohu, je v rámci tejto kontroly kvality možná iba pre vopred definované a konštantné podmienky: samotná časť, špecifická kontaminácia a jej množstvo. Zmeny si vyžadujú zmenu riadenia procesov, čo znamená konkrétne opatrenia súvisiace s technológiou procesu, technológiou merania / testovania a kontroly, ako aj opatreniami, ktoré vykonáva prevádzkovateľ zariadenia.

SITA Messtechnik ponúka procesne orientované meracie zariadenia na monitorovanie čistiacich procesov a poskytuje užívateľskú podporu pre riadenie procesov na základe desiatok rokov skúseností.

 

PRÍKLAD VYUŽITIA SITA PRODUKTOV

 

Nasledujúci príklad ukazuje zabezpečenie kvality automobilov skontrolovaním čistoty častí: Pri výrobe prevodoviek sú spájané časti: hriadeľ a ozubené kolesá pomocou zvárania laserom. Kvalita zvaru, a teda aj sila spojenia je znížená v prípade prítomnosti zvyškov z mazív používaných v procesoch obrábania. Počas zvárania sa olej vyparuje a vzniká plyn, čo vedie k tvorbe pórov vo zvare.

 Použitie inline a atline fluorescenčných meracích systémov umožňuje kontrolovať množstvo kontaminácie. Limitné hodnoty pre požadovanú čistotu sú získané empiricky koreláciou nameraných fluorescenčných jednotiek s kvalitou zvaru. Pravidelné inšpekcie zvaru pomáhajú zisťovať zmeny v čistiacom procese a tým zabezpečujú stabilnú kvalitu prevodových dielov

Share this post